Zwroty i reklamacje

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu zachowania terminu należy wysłać powiadomienie o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: info@malowanieobrazow.ovh

2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres ( … ) w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania. Konsument powinien zwrócić dzieło sztuki wraz z kompletem dokumentów otrzymanych wraz z dziełem sztuki. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Malowanieobrazow.ovh. Odsyłany produkt powinien zostać należycie zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.

3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. Zwrotowi podlegają również koszty przesyłki dzieła sztuki do klienta. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Formularz zwrotu

===

Reklamacje

1. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru stwierdzone zostaną nieprawidłowości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, podając swoje dane: imię, nazwisko, a także dane dotyczące dzieła: nazwę, numer dzieła, numer zamówienia i opis wady.

2. Kupujący przesyła towar, w którym zostały stwierdzone nieprawidłowości Sprzedającemu, na koszt Sprzedającego.

3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający, o ile to możliwe naprawi Dzieło, wymieni na inne lub dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Kupującego kosztów. Zwrot kosztów odbędzie za pośrednictwem Malowanieobrazow.ovh, w drodze przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.